Podmínky poskytování služby (čeština)

Sekce 1 – obecné prohlášení

Toto je koncová smlouva o poskytování služeb mezi Vámi („uživatel“) a společností Jan Drozd software („poskytovatel“), adresa Na Okraji 129/70, registrace v živonstenském rejstříku pod IČO 76344444.

Využitím našeho TeamSpeak serveru  („služba“) (dostupného na jandrozd.eu, jdsw.cz) se zavazujete dodržovat podmínky zde uvedené.

Tato pravidla mohou být průběžně aktualizov ána. Poskytovatel bude o změnách podmínek informovat s předstihem na webu jandrozd.eu

Sekce 2 – základní podmínky

2.1 Cena služby

Služba je kompletně nekomerční a poskytována zcela zdarma.

2.2 Dostupnost služby

Protože je služba poskytována zcela zdarma, nemůžeme Vám garantovat dostupnost. Nicméně, děláme vše proto, abychom poskytli co nejstabilnější komunikační platformu

2.3 Vyloučení komerčních aktivit a kritické komunikace

Tato služba NESMÍ být použita pro jakýkoliv druh komerčních aktivit, včetně, nikoliv však výlučně k reklamě na cizí produkty a služby. Tato služba nesmí být využívána ke kritické komunikaci s vládními složkami nebo jakýmkoliv státním subjektem či osobu jednající ve jménu státu. Porušení této podmínky povede k permanentnímu vyloučení uživatele z použití služby (ban).

2.4 Minimální věk pro použití služby

Uživateli musí být minimálně 16 let. Pokud je Vám méně než 16 let, musíte požádat své rodiče nebo poručníka o souhlas s použitím této služby (dle GDPR).

Sekce 3 – obecná pravidla chování

3.1 Zákaz SPAMování

Nikdy nezasílejte obtežující zprávy uživatelům, kteří si to nepřejí. Dále je zákázáno obtěžovat ostatní uživatele opakovaným vstupem do místnosti nebo využitím funkce poke.

3.2 Svoboda slova

Svoboda slova je jedna z největších hodnot demokratických států. Chovejte se s respektem k ní. Lidé mohou mít a mívají odlišné názory.

3.3 Zákaz propagace náboženských a politických hnutí

Tato služba nesmí být využívána pro propagaci jakýchkoli náboženských nebo politických hnutí. Toto pravidlo nevylučuje svobodnou diskusi o politice nebo náboženství, pokud si o tom uživatelé přejí diskutovat.

3.4 Nezákonný obsah

Je zakázáno využívat službu k přenosu jakéhokoliv nelegálního obsahu. Pokud zjistíme takovou aktivitu, bude Vám udělen permanentní ban. Taková aktivita bude nahlášena orgánům činným v trestním řízení, pokud splňuje podmínky ozmanovací povinnosti dle zákona.

3.5 Vyloučení „toxických“ aktivit

Služba je věnována především hráčům počítačových her. Každý hráč je jinak zkušený a to může ovlivnit Váš prožitek. Nepovažujeme však za správné, aby docházelo k rozpadu přátelství právě kvůli odlišným herním zážitkům. Někteří uživatelé se mohou pokoušet, nejen z výše uvedených důvodů, vyvolávat konflikty a poškozovat přátelstké vztahy mezi dalšími uživateli. A to především pomocí pomluv, agresivního vystupování  a nevhodného prosazování svých názorů. Takové chování nebude tolerováno.

Sekce 4 – Rozšířená pravidla chování

4.1 Zákaz nahrávání ve veřejných místnostech

Není povoleno ve veřejných místnostech nahrávát uživatele ať již pomocí integrované funkce služby nebo jakýmkoliv jiným technickým nástrojem. S případným nahráváním v soukromých místnostech musí souhlasit všichni přítomní uživatelé. Souhlas by měl být vyjádřen v nahrávce samotné.

4.2 Zákaz použití cizí identity

Není dovoleno se vydávat za ostatní uživatele. Vždy používejte vlastní identitu/přezdívku.

4.3 Zákaz použití software na úpravu hlasu

Není dovoleno používat programy na úpravu hlasu s výjimkou situaci, kdy s tím všichni uživatelé v místnosti souhlasí.

4.4 Zákaz zneužití funkce stížnosti

Služba umožňuje podat stížnost na jiného uživatele. V případě překročení limitu nahlášení je uživatel dočasně vyloučen z použití služby. Tato funkce však může být zneužita např. v rozporu s těmito podmínkami, sekce 3.5. Takové zneužití nebude tolerováno.

Sekce 5 – pravidla pro moderátory a správce

5.1 Ověření identity

Kdokoliv, kdo má o to zájem, se může stát moderátorem nebo správcem po konzultaci s majitelem serveru a ověření identity.  Ten, kdo se chce stát moderátorem musí poskytnout:

  • Jméno a příjmení
  • Vlastní a ověřitelné číslo mobilního telefonu
  • Vlastní a ověřitelnou e-mailovou adresu

Provozovatel si může vyžádat další údaje, pokud uzná za vhodné, že jsou třeba k rozhodnutí o udělení funkce moderátora nebo administrátora.

O udělení funkce moderátora nebo správce rozhoduje výlučně poskytovatel nebo osoba jím pověřená. Žádost může být zamítnuta bez udání důvodu. Většinou se však snažíme být maximálně otevření a vše dostatečně vysvětlit.

5.2 Použití speciálních oprávnění

Moderátor i administrátor mohou rozhodovat o zřízení chatovacích místností a vyloučení uživatelů z použití služby. V případě, že Vám bude funkce udělena, zavazujete se dodržovat pravidla zde uvedená. Nesmíte využít speciálních oprávnění k řešení osobních problémů, útokům na další uživatele. Speciální oprávnění smíte využít pouze v dobré víře, ban smíte udělit pouze pokud uživatel poruší tato pravidla. Pokud narazíte na nevhodné chování, které však není uvedeno zde v podmínkách, nejprve konzultujte své rozhodnutí s majitelem serveru.

5.3 Dobré jméno poskytovatele a služby

Uživatel, který se stane moderátorem nebo administrátorem se zavazuje nepoškozovat dobré jméno poskytovatele ani služby a to i v případě, že se z vlastní vůle rozhodne moderátorem nebo administrátorem dále nebýt nebo je mu oprávnění odebráno z libovolného důvodu.

5.4 Ochrana osobních údajů běžných uživatelů

V případě, že se uživatel stane moderátorem nebo administrátorem, získá přístup k některým osobním údajům uživatelů. Především se jedná o IP adresu uživatele, kterou potřebuje k výkonu své funkce. Administrátor i moderátor se zavazují zachovat důvěrnost údajů (nejen IP adresy), se kterými během výkonu své funkce přidjou do styku. Moderátor nebo správce, kteří tuto podmínku poruší se vystavují právnímu postihu podle platné legislativy.

Sekce 6 – ochrana soukromí

6.1 Údaje shromažďované při použití služby

Poskytovatel může shromažďovat určité osobní informace nutné pro poskytování služby. Těmito údaji jsou především:

  • IP adresa uživatele
  • Kontaktní údaje moderátora nebo administrátora (popsané v sekci 5.1)

6.2 Ochrana údajů

Shromažďované údaje jsou k dispozici pouze poskytovateli, v případě IP adresy i administrátorům a moderátorům.  Poskytovatel se zavazuje obdržené údaje chránit a nepředávat  je třetím stranám s výjimkou případů v těchto podmínkách uvedených.

6.3 GDPR compliance

V souladu s platnou  evropskou legislativou máte právo na výmaz osobních údajů z databáze poskytovatele. V případě, že chcete této možnosti využít, kontaktujte prosím poskytovatele e-mailem na info@jandrozd.eu

 Sekce 7 – řešení stížností

Chcete -li požádat o unban, postupujte dle pravidel žádostí o unban.

Pro obecné stížnosti nebo dotazy využijte e-mail info@jandrozd.eu.

Sekce 8 – vyloučení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POSKYTOVATEL SLUŽEB, PŘÍSPĚVATELÉ, MODERÁTOŘI A ADMINISTRÁTOŘI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, NABÍDKY NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB NEBO ZTRÁTY POUŽITELNOSTI,  ZTRÁTY DAT NEBO ZISKU; PŘERUŠENÍ OBCHODU) ANEBO ZA JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘÍPADU (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINÉHO) VYPLÝVAJÍCÍHO  Z POUŽÍVÁNÍ TÉTO SLUŽBY A MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.